Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 95,00 EUR
skladom
naša cena 220,80 EUR
skladom

TOVAR V AKCII

naša cena 84,95 EUR
skladom

KONTAKTY

ILBAT s.r.o.
Priemyselná 3 (vo dvore Termostav-Mráz)
042 99 Košice
tel: +421 911 222 531
ilbat@ilbat.sk

» Obchodné podmienky
Obchodné podmienky spoločnosti ILBAT s.r.o.
 1. Zmluvne strany:

Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán(predávajúcim a kupujúcim) vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku cez stránky elektronického obchodu predávajúceho internetový obchod spoločnosti ILBAT s. r. o. www.ilbat.sk

PREDÁVAJÚCI:

ILBAT s.r.o. ,Priemyselná 3, 04299 Košice, Slovensko

IČO: 50337335, IČ DPH: SK2120282274, Zápis v OR: Mestský súd Košice ., Oddiel: Sro,

Vložka číslo: 43677/V

Číslo bankového spojenia: SK32 0200 0000 0038 8623 0457 VÚB a.s.

Telefón: 0911 222 531

E- mail: ilbat@ilbat.sk

Internet:www.ilbat.sk

vypis z OBCHODNĚHO REGISTRA

KUPUJÚCI:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar, riadne a pravdivo uviedla údaje potrebné na jej identifikáciu tak ako sú požadované:

Kupujúci je povinný uviesť do objednávkového formulára nasledovné údaje:

- meno, priezvisko pripadne obchodný názov, názov spoločnosti

- adresu, alebo sídlo

- druh, množstvo a cenu tovaru,

- adresu dodania tovaru,

- spôsob dopravy tovaru

- kontakt (telefonický a emailový)

- V prípade ak je kupujúci právnická osoba musí uviesť aj fakturačne údaje. V danom prípade sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami obchodného zákonníka o kúpnej zmluve.

ORGÁN DOZORU:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 055/6220 781 
fax. č.: 055/ 6224 547 
e-mail:
ke@soi.sk

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a že sa budú nimi riadiť všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh kúpnej zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh kúpnej zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v Obchodných podmienkach.

 1. Objednávka

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh kúpnej zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh kúpnej zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v Obchodných podmienkach. Po obdŕžaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom kupujúcemu po overení dostupnosti a dodacieho termínu, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku (ďalej len "kúpna zmluva"). Potvrdená objednávka musí obsahovať:

 • druh, množstvo a cenu tovaru
 • spôsob, cenu dopravy tovaru
 • termín dodania tovaru
 • adresu dodania tovaru

Objednávka môže byť urobená prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti IL AT s. r. o. na adrese www.ilbat.sk, mailom na adrese ilbat@ilbat.sk, faxom na čísle 0911 222 531. Záväznou objednávkou sa stáva až po potvrdení objednávky (potvrdenie môže byť telefonické, e-mailové, sms-kové) je realizované po odoslaní elektronickej objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Zo strany predavajuceho:

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu ak nie je možné tovar dodať v požadovanej lehote a cene. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

Zo strany kupujuceho:

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"). Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe, pôvodnom balení. V prípade, že ste si rozmysleli nákup objednaného tovaru, treba nás čím skôr informovať, najlepšie telefonicky. budeme sa Vám snažiť vyjsť maximálne v ústrety. Pokiaľ to bude možné(tovar nebol už odoslaný)|, zastavia expedovanie tovaru bezplatne. V neskoršom prípade, keď už bude Vami objednaný tovar odoslaný, objednávka sa nebude dať zastaviť.  Dodatočne Vám bude vyúčtovaná nová faktúra obsahujúca 2x prepravné(Tam a späť) a 1x poplatok balné(závisí od spôsobu balenia), pretože tieto služby vám už boli poskytnuté. Včasné stornovanie objednávky je bez poplatku!


Ak je tovar označený ako na „záväznú objednávku“ si predávajúci vyhradzuje pravo
odpočítať si preukázané náklady a storno poplatok 50%z obstarávacej ceny. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v potvrdeni objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného.

Na základe neopraviteľnej závady výrobku, alebo viacnásobného servisného zásahu:

Neopraviteľná Závada je Závada, ktorú nemožno odstrániť opravou, alebo výmenou vadnej časti výrobku, tak aby nebránila zákazníkovi jeho riadne užívanie. Za viacnásobný servisný zásah sa považuje 3x opakovaná tá istá závada alebo 4x rôzna závada potvrdená a uznaná servisným technikom, počas záručnej doby je potrebné doložiť všetky servisné vyjadrenia, ktoré servis vydal vo vzťahu k predmetnému výrobku.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. Splnenie všetkých uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdŕžaní tovaru.

 1. Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho vybaviť a tovar dodať zákazníkovi v čo najkratšom termíne najneskôr však v lehote do 14 dní. V prípade nevyhnutnosti môže byť dodacia lehota predlžená, po dohovore so kupujúcim. V prípade tovaru ktorý nie je na sklade, bude po objednaní zákazníkovi oznámený termín dodavky a bude sa vyžadovať potvrdenie kupujúceho.

Predávaný tovar zodpovedá vystaveným vzorov, katalógom, typovým listom a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kupujúci je povinný prevziať tovar. Miesto, presná adresa sú uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.  Ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, prevzatie osobou, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Zásielka vždy obsahuje daňový doklad, záručný list. Doprava tovaru je možná po celom území Slovenskej Republiky, náklady na dopravu sú rôzne podľa daného spôsobu dopravy

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY

Ceny sú uvádzané s DPH.

Možnosti platby:

 • Hotovosť
 • Platba kartou

Pri platbe bankovým prevodom, je tovar posielaný až po po pripísaný úhrady na účet predávajúceho

 1. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY, PORIADOK

Na predávaný tovar je poskytovaná záruka 24mesiacov, pokiaľ nie je uvedené v kúpnopredajnej zmluve, alebo záručnom liste inač. Reklamácia sa riadi podľa platnej legislatívy a reklamačným poriadkom predávajúceho. Reklamácia je platná len s riadne vyplneným, potvrdeným záručným listom a dokladom o kúpe. Reklamáciu je možné si uplatniť na ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho(uvedené v kontaktoch).

 1. Ochrana osobných dát

Rešpektujeme vaše súkromie. Ale na včasné a správne doručenie tovarov a služieb potrebujeme vaše osobne údaje. Všetky údaje, ktoré sú uvedené v objednávke a pri registrácii slúžia len pre správne doručenie objednaného tovaru, podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. z 3. júla 2002 a nebude nakladane iným spôsobom a nebudú poskytnuté tretej strane.

Spoločnosť ILBAT s.r.o. si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade nepredvídateľnej udalosti (živelná pohroma, napadnutie serveru neznámym páchateľom). V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s týmito súhlasí.

 

NjQ0M2Y