Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 220,80 EUR
skladom
naša cena 95,00 EUR
skladom

TOVAR V AKCII

naša cena 84,95 EUR
skladom

KONTAKTY

ILBAT s.r.o.
Priemyselná 3 (vo dvore Termostav-Mráz)
042 99 Košice
tel: +421 911 222 531
ilbat@ilbat.sk

» Reklamačné podmienky
Reklamačne podmienky

POSTUP PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE

Reklamáciu je možné uplatniť len s riadne vyplneným a potvrdeným záručným listom.

Reklamujúci je povinný v najkratšej možnej dobe po zistení závady kontaktovať servisné oddelenie spoločnosti na číslach uvedených v záručnom liste za účelom dohodnutia ďalšieho postupu pri riešení reklamácie. V prípade naliehavého prípadu telefonicky na telefónom čísle servisného strediska spoločnosti ILBAT s.r.o. 0911 222 531 v pracovných hodinách od 8:00 do 16:30. Následné pokračovať podľa pokynov servisného strediska. Pri nedodržaní tohto postupu, nie je možné žiadať náhradu nákladov spojených s reklamáciou. Servisné stredisko následne pošle postup reklamácie aj písomnou formou a to poštou na adresu kupujúceho, alebo mailom na e-mailovú adresu kupujúceho.

Reklamáciu je možné uplatniť si:

Osobne:

Osobne na prevádzke : ILBAT s.r.o.,Priemyselná 3, 040 01 Košice (areál Termostav-Mráz)

Elektronicky:

Mail s popisom závady a typom výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu s dátumom vystavenia na mailovú adresu:ilbat@ilbat.sk

R E K L A M A Č N Ý P O R I A D O K

upravuje práva a povinnosti spoločnosti ILBAT s.r.o. a jej zákazníkov v oblasti reklamácií vád tovaru vychádzajúc z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.


Čl. I

PRÁVO SPOTREBITEĽA NA REKLAMÁCIU

Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare výrobná chyba, má spotrebiteľ právo túto chybu reklamovať. Reklamáciu vybavíme v najkratšom možnom čase, vybavenie reklamácie pri fyzických osobách – nepodnikatelia nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru a vystavenia dokladu o reklamácii - reklamácia sa riadi podľa reklamačného poriadku v súlade s Občianskym zákonníkom. Pri fyzických osobách – podnikatelia a právnické osoby sa reklamácia riadi podľa Obchodného zákonníka a doba na vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru a vystavenia dokladu o reklamácii. Pri kúpe výrobku na ďalšiu obchodnú činnosť (ďalší predaj) sa spoločnosť ILBAT s.r.o. zaväzuje odberateľovi pri včasnom doručení (do 7 dní od začatia plynutia 30 dňovej lehoty), alebo nahlásení do servisného strediska, vybaviť reklamáciu v takom termíne, aby nebola prekročená maximálna doba na vybavenie konečného zákazníka.

Čl. II

POSTUP PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE

Reklamáciu je možné uplatniť len s riadne vyplneným a potvrdeným záručným listom !

Reklamujúci je povinný v najkratšej možnej dobe po zistení závady kontaktovať servisné oddelenie spoločnosti na číslach uvedených v záručnom liste za účelom dohodnutia ďalšieho postupu pri riešení reklamácie. V prípade naliehavého prípadu (napr. nákladný automobil v zahraničí) najmä pri štartovacích akumulátoroch (ďalej len autobatériách) telefonicky na telefónom čísle servisného strediska spoločnosti IL BAT s.r.o. 0911 222 531 v pracovných hodinách od 8:00 do 16:30, mimo týchto hodín na záznamníku zanechať spätný kontakt a stručný popis problému. Následné pokračovať podľa pokynov servisného strediska. Pri nedodržaní tohto postupu, nie je možné žiadať náhradu nákladov spojených s reklamáciou. Servisné stredisko následne pošle postup reklamácie aj písomnou formou a to poštou na adresu kupujúceho, alebo mailom na e-mailovú adresu kupujúceho.

Reklamáciu je možné uplatniť si:

Osobne:

Osobne na prevádzke: ILBAT s.r.o.,Priemyselná 3, 04299 Košice (areál Termostav-Mráz)

Elektronicky:

Mail s popisom závady a typom výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu s dátumom vystavenia na mailovej adrese: ilbat@ilbat.sk

Čl. III

ZÁRUČNÁ DOBA

ILBAT s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (podľa §619 Obč. zák.) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov (podľa §620 Obč. zák.) a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (podľa §621 Obč. zák.). Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov. ILBAT s.r.o. však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (podľa §619 Obč. zák.). Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 6 mesiacov. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže ILBAT s.r.o. poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.

Čl. IV

ODSTRÁNITEĽNÉ VADY

Ak sa na tovare vyskytne odstrániteľná chyba, za ktorú nesie zodpovednosť výrobca, prípadne predajca(nevzťahuje sa na vybitie akumulátora), odstránia túto chybu na vlastné náklady v lehote do 30 dní od prevzatia reklamácie.

Ak odstrániteľná chyba vznikla bez zavinenia predajcu alebo výrobcu(napr. vybitie akumulátora), oznámi predajca túto skutočnosť odberateľovi a môže mu ponúknuť odstránenie chyby (nabitie akumulátora) na náklady spotrebiteľa. Pre takéto odstránenie sa vyžaduje písomný súhlas spotrebiteľa. Ak sa objaví počas záručnej doby 3-krát tá istá závada, alebo 4-krát rôzna závada a bude sa jednať vždy o výrobnú vadu výrobku (potrebné dokladovať všetkými vyjadreniami servisu), má zákazník právo na výmenu za nový výrobok. Pokiaľ tovar nebude možné vymeniť za rovnaký výrobok, bude zákazníkovi poskytnutá alternatíva v rovnakej kvalitatívnej a cenovej úrovni, ako keď reklamovaný výrobok kupoval, alebo mu bude vrátená celá suma.

Čl. V
NEODSTRÁNITEĽNÉ VADY

Ak ide o výrobnú chybu, ktorá sa nedá odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne používať, môže spotrebiteľ požadovať:
a) výmenu výrobku za bezchybný
b) zrušenie kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny.


Za neodstrániteľné chyby sa považuje tiež opakujúca sa chyba, alebo nevybavenie reklamácie v lehote 30 dní odo dňa prevzatia.


Čl. VI

NEVYZDVIHNUTIE TOVARU

V prípade, že si kupujúci nevyzdvihol tovar po vybavení reklamácie (maximálne po 30 dňoch od prijatia reklamácie) alebo po termíne dohodnutom pri oprave po záručnej dobe, hoci sa mu vybavenie reklamácie / vybavenie opravy po záručnej dobe riadne oznámilo doporučeným listom s výzvou na vyzdvihnutie veci, Podnikateľ postupuje nasledovne:


po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie, ktorá sa kupujúcemu určila v predošlej výzve alebo po uplynutí primeranej lehoty, zašle Podnikateľ kupujúcemu druhú výzvu vo forme doporučenej zásielky s doručenkou, aby si tovar na príslušnej prevádzke vyzdvihol a určí sa mu na to primeraná lehota (štandardne 1 mesiac od doručenia).

  1. v prípade, že si kupujúci ani po uplynutí tejto lehoty (lehota sa počíta od dátumu doručenia vyznačeného na doručenke, alebo uloženia na pošte, ak sa zásielka vráti) tovar nevyzdvihne, môže po pol roku (alebo aj skôr podľa odhadu a skladovacích možností príslušnej prevádzky, o čom rozhodne vedúci prevádzky) tovar predať. Cenu, za ktorú sa takýto tovar predal, po odpočítaní nákladov na opravu a ďalších oprávnených nákladov uvedených vyššie Podnikateľ vyplatí kupujúcemu (osobe, ktorá nevyzdvihla tovar v zmysle výziev) poštovým poukazom.
  2. V prípade, že by sa po lehote na vyzdvihnutie objavil kupujúci, ktorý by žiadal vydanie svojho tovaru, je nutné mu oznámiť a preukázať, že bol 2x vyzvaný na vyzdvihnutie tovaru a z dôvodu, že sa k nemu neprihlásil, bol tento tovar predaný, pretože Podnikateľ nemohol nevyzdvihnutý tovar dlhodobo skladovať.

Čl. VII

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE


Záruka zaniká pri nedodržaní predpisu pre skladovanie, uvedenie do činnosti, prevádzkovanie a ošetrovanie výrobku a pri mechanickom poškodení výrobku. Záruka sa nevzťahuje na chyby akumulátora spôsobené chybným elektrickým zariadením vozidla a výrobcom nedoporučeným spôsobom použitia. Nemôže sa reklamovať akumulátor vybitý, dlhodobo nepoužívaný alebo po uplynutí záručnej doby.
Pri nesplnení podmienok uvedených v reklamačnom poriadku nárok na reklamáciu zaniká.

Pokiaľ sa v servisnom stredisku zistí mechanické poškodenie, alebo iné poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka, spoločnosť ILBAT s.r.o. si môže uplatniť u zákazníka úhradu za nabíjanie, diagnostiku, prípadne iné náklady spojené s vybavovaním reklamácie.

Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 21.12.2020


V Košiciach 21.12.2022

Ladislav Illés

Konateľ spoločnosti

ILBAT s.r.o.

 

NzY1YThmZD